Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ и МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ САЙТ

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „ИЗОФЛОР” ЕООД услуги посредством уебсайт за онлайн поръчки www.izoflor.bg („Общите условия”) и урежда отношенията между „ИЗОФЛОР” ЕООД и всеки един от потребителите на посочения по-горе уебсайт.

I. ПРЕДМЕТ

1. www.izoflor.bg е търговска марка на „ИЗОФЛОР” ЕООД (наричано по-долу „ФИРМА”), което е търговско дружество създадено и действащо съгласно българското законодателство.
2. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ИЗОФЛОР” ЕООД, наричано по-долу ДОСТАВЧИК, от една страна, и лицата /ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/, ползващи сайта и електронния магазин, находящи се на интернет адрес www.izoflor.bg от друга страна, във връзка с предлаганите от ресторанта услуги, а именно: поръчка и доставка на храна и напитки, предлагани от ресторанта, през сайта www.izoflor.bg или по телефона.
3. Като ПОТРЕБИТЕЛИ могат да се регистрират само дееспособни граждани, навършили 18 години. При подадена при регистрацията невярна информация, „ИЗОФЛОР” ЕООД не носи отговорност.
4. САЙТ (http:// www.izoflor.bg) е уебсайт (портал), чрез който в електронния си магазин ДОСТАВЧИКЪТ предоставя /продава/ предложените стоки /ПОЛИМЕРНИ НАСТИЛКИ И ДР./ от разстояние след направена поръчка от страна на ПОТРЕБИТЕЛ.
5. Показването на продукт в електронния магазин представлява офертата на ДОСТАВЧИКА, а направената поръчка от ПОТРЕБИТЕЛ за съответния продукт представлява приемане на офертата и сключване на договор за продажба от разстояние.
6. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, съдържащите се в тях срокове, права и задължения, обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, ползващи сайта и/или създали свой профил на интернет адрес www.izoflor.bg. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ са достъпни на интернет страница с адрес http:// www.izoflor.bg по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка страница от Уебсайта http:// www.izoflor.bg
С натискането на всеки един бутон, линк или обект, разположени на страниците на интернет адрес www.izoflor.bg или с направена първа поръчка по телефона, посочен в същия интернет адрес, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и изцяло приема и се задължава да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
При регистрация на профил, ПОТРЕБИТЕЛЯТ с отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.
7. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, направили поръчки за доставка на Уебсайта http:// www.izoflor.bg
8. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време едностранно да променя вида предлагани стоки на сайта, тяхното количество и характеристики, предлаганите цени, отстъпки и промоции.
9. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да променя едностранно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, за което се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуване на информация на интернет адрес http:// www.izoflor.bg. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че ПОТРЕБИТЕЛИТЕ не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните ОБЩИ УСЛОВИЯ.
10. Предлаганите стоки в електронния магазин се доставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ срещу задължението на същия да заплати посочената цена.
11. Предлаганите продукти отговарят на всички изисквания за безопасност, поставени от българското законодателство.

II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

12. Сайтът и електронният магазин могат да се разглеждат от посетители свободно, без регистрация, които така ползват следните услуги, а именно:

  • достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на информационни ресурси, разглеждане на снимки, разглеждане на асортимент-меню, достъпни посредством Уебсайта www. www.izoflor.bg – забавни публикации, както и друго съдържание, публикувано на Уебсайта

13. Използването на част от Услугите на Уебсайта www.izoflor.bg е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата. Такива са, без да се ограничават до:

  • услугата “Поръчки за доставки”, състояща се в предоставяне на куриерски услуги и доставка на адрес
  • услуга “Поръчки за взимане на място” – поръчката на стоки, които да бъдат взети лично от клиента от офиса ни в гр.Пловдив „ИЗОФЛОР” ЕООД.

Горните услуги могат да се ползват и от нерегистриран ПОТРЕБИТЕЛ като „гост“ в системата. За да се реализира доставката на избрани от него продукти, лицето дава име, телефон, мейл и адрес за доставка. Системата автоматично създава „гост-потребител“ като изпраща съобщение на мейл-а, с което лицето се информира, че има възможност за създаване на реален профил като въведе парола, с цел да ползва същия за следващи поръчки.
14. За да може да използва услугите по т. 13. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.izoflor.bg.
15. Регистрацията се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка.
16. С отбелязване с отметка в полето „Съгласен съм с Общите условия“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ, както и „гост-потребителя“, по смисъла на т. 13, извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.
17. След попълването на задължителните полета и приемането на настоящите Общи условия се генерира „потребителски профил“ /обособена част в www.izoflor.bg, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от „ИЗОФЛОР” ЕООД, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. / Потребителският профил дава възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до личния си профил, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента за получаване на информационен бюлетин и др./
18. Всеки потребителски профил се достъпва от ПОТРЕБИТЕЛЯ с потребителско име /избран от потребителя уникален код от букви и/или цифри, посредством които той се индивидуализира в www.izoflor.bg / и парола / избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с потребителското име индивидуализира същия /.
19. След успешна регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава e-mail от ДОСТАВЧИКА с потвърждение за извършената регистрация на сайта.
20. Регистрираният ПОТРЕБИТЕЛ има лична сметка (акаунт), чрез която може да следи своите поръчки, както и да прави справка в историята на поръчки, които вече са доставени.
21. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на регистрационната форма.
22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата и да уведомява незабавно „ИЗОФЛОР” ЕООД в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
23. „ИЗОФЛОР” ЕООД не проверява и не носи отговорност за съвпадението на потребителското име с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.
24. При регистрацията на профил или изпращане на поръчка като „гост-потребител“, клиентът може с натискане на бутон „съгласен съм да получавам търговски съобщения“ да даде съгласието си ДОСТАВЧИКЪТ да му изпраща на предоставения e-mail рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
25. Отказването от получаване на известия по смисъла на т. 24 може да се направи от ПОТРЕБИТЕЛЯ по всяко време с изпращане на съобщение в свободен текст до ДОСТАВЧИКА на e-mail: office@izoflor.bg или използване на образеца за оттегляне, достъпен на сайта на ДОСТАВЧИКА.
26. При регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да предоставя доброволно личните данни, изисквани от формата за регистрация. ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да променя вида на изискваните лични данни за регистрация на сайта, само и единствено, ако това се налага от целта, за която се събират данните, съобразно действащото българско и европейско законодателство. Правилата и условията за работа с личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се съдържат в Политиката на поверителност и Правила за използване на бисквитки, които могат да бъдат намерени на сайта на ДОСТАВЧИКА www.izoflor.bg

III. ПОРЪЧКА

27. Към всяка стока/услуга от електронния магазин, в раздел „меню“ ДОСТАВЧИКЪТ е длъжен да постави информация относно цената, основните характеристики на стоката/услугата и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при покупката.
28. Поръчка може да се направи по един от следните начини:
28.1. Онлайн поръчка – при този вариант ПОТРЕБИТЕЛЯТ създава потребителски профил еднократно на интернет адрес http://www.izoflor.bg
28.2. Пазаруване по телефона – ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да направите директно своята поръчка на телефон посочен в сайта за приемане на поръчки, дори и да няма потребителски профил.
29. Всеки избран продукт се слага във виртуална кошница на ПОТРЕБИТЕЛЯ. До потвърждаване на поръчката, потребителят може да преглежда и променя поръчваните продукти, количества, начин на плащане и доставка, другите данни, свързани с конкретната поръчка.
30. След приключване на поръчката от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ДОСТАВЧИКЪТ потвърждава същата чрез изпращане на съобщение до електронния адрес, посочен от потребителя. Договорът за продажба от разстояние влиза в сила от момента, в който ДОСТАВЧИКЪТ е потвърдил поръчката.
31. Поръчки се приемат в рамките на работното време на ДОСТАВЧИКА, описани на www.izoflor.bg
32. За промяна в статуса на поръчката (потвърждение, обработване, изпращане и др.) ДОСТАВЧИКЪТ уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ по е-мейл. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да следи от личния си потребителски профил.

IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

33. Всички цени, обявени в електронния магазин са в български лева /BGN/, с включен ДДС.
34. Цените на стоките/услугите са показани без цената за доставка, за която ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ при оформянето на поръчката.
35. Плащането на продукти се извършва от ПОТРЕБИТЕЛЯ по един от следните начини:
36. Aвансово на посочената от ДОСТАВЧИКА банкова сметка чрез генерираната проформа фактура направена чрез онблайн магазина

V. ДОСТАВКА

37. Доставката се извършва на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес чрез куриер, притежаващ необходимата регистрация за извръшване на неуниверсални пощенски услуги или при заявка от ПОТРЕБИТЕЛЯ, се взима от същия на място
38. Стоката се предава на ПОТРЕБИТЕЛЯ или на трето лице, посочено от него. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на поръчката /ПОТРЕБИТЕЛ/, но приема стоката/услугата при доставка на посочения от ПОТРЕБИТЕЛЯ адрес за доставка.
39. ПОТРЕБИТЕЛЯТ или третото лице са длъжни да подпишат документите, придружаващи стоката, в случаите, когато това е приложимо.
40. Разходите за доставката чрез куриер е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
41. ДОСТАВЧИКЪТ има право да обявява на сайта си периодични кампании на промоции и/или отстъпки, в т.ч. и отстъпка при разходите за доставка, а именно: същите да са за негова сметка съобразно условията на съответната кампания.
42. С доставката на стоката ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава и придружаващ документ – фискален бон /при плащане в брой/ или фактура.
43.След всяка направена поръчка, представител на сайта ни izoflor.bg се свързва с вас за уточнение на транспорта и килограмите и заявка за оферта от транспортни фирми

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

44. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от „ИЗОФЛОР” ЕООД услуги, като прекрати регистрацията си на Уебсайта www.izoflor.bg чрез изпращане на мейл за дезактивиране на Потребителския си профил.
45. От момента на прекратяване на регистрацията по реда на т. 47 „„ИЗОФЛОР” ” ЕООД спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.
46. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация по реда на раздел IX.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

47. ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на ПОТРЕБИТЕЛЯ на качествени услуги и стоки /
48. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал съгласието си по реда на т. 24, ДОСТАВЧИКЪТ има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, включително чрез услугата „Електронна пощенска кутия”, с цел да предложи информация и реклами относно свои стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
49. ДОСТАВЧИКЪТ си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни услуги/стоки, достъпни чрез Уебсайта www.izoflor.bg, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на интернет страницата.
50. ДОСТАВЧИКЪТ има правото без предизвестие да дезактивира паролата за достъп до потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че по преценка на ДОСТАВЧИКА ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава настоящите Общи условия. В този случай регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ се прекратява.
51. ДОСТАВЧИКЪТ има право да анулира Поръчката, например ако Оферта вече не е налична или ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е предоставил грешен/неработещ телефонен номер, или друга информация за контакт, или в случай на форсмажорни обстоятелства.
52. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ подаде фалшива Поръчка (например като предостави неверни данни за контакт, не плати или не присъства на мястото на доставка или получаване, за да вземе Поръчката) или по друг начин не изпълни задълженията си съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

VIII. ОТГОВОРНОСТИ

53. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност при невъзможност за доставка, не по вина на ДОСТАВЧИКА и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др. подобни). Лицето, извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да се обади в срок до 1 ден, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Ако в посочения срок не последва обаждане, поръчката се анулира.
54. При предоставяне на неверни данни за доставката на продукта /адрес, име, телефон/, както и при анулиране на поръчка в хипотезата на т. 53, всички произтекли от това разходи са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ. За дължимите суми ДОСТАВЧИКЪТ изпраща покана за плащане до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него е-mail
55. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заплати до 1 месец от поканата по т. 58, направените от ДОСТАВЧИКА разходи, то последният има право да дезактивира потребителското име и парола, както и да заличи потребителския профил.
56. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката.
57. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които същият не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДОСТАВЧИКА.
58. При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по вина на ДОСТАВЧИКА, то той поема разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти.
59. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДОСТАВЧИКА, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на ДОСТАВЧИКА.
60. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.izoflor.bg, които могат да възникнат независимо от положената от страна на ДОСТАВЧИКА грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от ДОСТАВЧИКА за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

IХ. РЕКЛАМАЦИИ

61. Рекламации от ПОТРЕБИТЕЛЯ се подават до ДОСТАВЧИКА само в писмена форма чрез попълване на формуляра за контакти или по електронна поща, или по обикновена поща на адреса за контакт, посочен в раздел I от настоящите Общи условия.
62. Рекламации се подават след установяване на недостатъците от ПОТРЕБИТЕЛЯ, описват се пълно и ясно, като се посочва предмета на рекламацията, номер на поръчката, предпочитания от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, в т.ч. касова бележка или фактура и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
63. Рекламацията се предявява след доставката на поръчката и откриване на несъответствието на доставеното с поръчаното.
64. ДОСТАВЧИКЪТ разглежда рекламацията по същество във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването, за което уведомява писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ.
65. Когато ДОСТАВЧИКЪТ удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ
66. За основателни се приемат само тези рекламации, при които се установи доставен некачествен продукт, несъответстващ на посоченото в поръчката и обявеното в менюто на ДОСТАВЧИКА.
67. За продукт с нарушена цялост, външен вид и/или опакова отговорност носи съответният куриер, когато се извършва доставка до адрес.
68. При получаване на поръчката на място, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да направи своите възражения в момента на получаване на стоката, предмет на конкретната поръчка. В случай, че същият получи стоките/продуктите без възражение, направените в последствие рекламации не се приемат за основателни от ДОСТАВЧИКА.
69. В случай, че рекламацията се приеме за основателна от ДОСТАВЧИКА, то същият дължи възстановяване на сумата на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ по посочена от него банкова сметка или ползването на ваучер за следваща покупка за призната сума по рекламацията.

Х. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

70. Сайтът с интернет адрес www.izoflor.bg съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, които са собственост на ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за авторските права и сродните му права.
71. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на услугите.
72. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е „ИЗОФЛОР” ” ЕООД или друго лице.

ХI. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

73. За разрешаване на възникнали недоразумения и/или спорове във връзка с доставката на поръчан продукт ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се свърже с ДОСТАВЧИКА на телефон 0897957010 или e-mail: izoflor.bg
74. По всички неуредени въпроси в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилага действащото българско законодателство.
Настоящите Общи условия са одобрени от управителя на „ИЗОФЛОР” ” ЕООД на 10.03.2021г. и влизат в сила от същата дата.

НАГОРЕ